A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tab 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

HIRDETMÉNY

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tab

 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2019. április 25. csütörtök8.00 – 17.00-ig

2019. április 26.péntek 8.00 – 17.00-ig

 

Az óvodai beiratkozás helye: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 33.

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodába járás a törvényben előírt életkortól kötelező, kivétel lehet ez alól, ha a fenntartó a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentést ad a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 10-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat) és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek társadalom- biztosítási azonosítója (TAJ-kártya)
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvoda felvételi körzete: Tab és vonzáskörzete

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2019. május 10-igdönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Kaposvári Egyházmegye EKIF igazgatójának, Sziliné Kardos Erzsébetnek címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.